INHOUD

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Webshop Trustmark

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale
inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken,
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij
op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met
zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te
slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
hoeven te zijn samengekomen;

 

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer

CheapChique (handelsnaam van Margit Peeters)Weerstanderslaan 4, 2830 Willebroek, België.

Telefoon: 0478 29 68 71 bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

E-mailadres: info@cheapchique.be

Ondernemingsnummer: 0644.427.616

Btw-identificatienummer: BE0644.427.616

 

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
  elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
  zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke
  wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de
  consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
  vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
  voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
  algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
  verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
  worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
  op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

ARTIKEL 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een
  goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
  gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke
  fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
  gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
  aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan
  de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
  van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
  betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
  aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
  belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
  ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
  gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
  uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
  consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
  consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager, meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
   terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
   gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
   herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor
   zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
   uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
   van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
   eerste levering.

 

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
  gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
  ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
  opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door
  de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop
   de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
   ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
   wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
   levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
   waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
   onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
   periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product
   heeft ontvangen.
   Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
  4. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
   digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen
   zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de
   reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  5. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de
   overeenkomst.
   Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële
   drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
  6. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
   herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de
   bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige
   leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  7. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
   verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd,
   verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft
   ontvangen.

 

ARTIKEL 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de
  aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is
  dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel
  zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
  gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
  ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
  informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
  bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
  ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
  melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde
  van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te
  halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
  product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
  mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte
  redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt
  bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
  ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de
  ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
  terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting
  van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn
  gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de
  consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de
  verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken
  met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water,
  gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
  hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht,
   de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft
   verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering
   van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
   8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op
   een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
   a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen
   van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
   b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn
   toestemming; of
   c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
   overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
   Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
   1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze
   mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
   ontvangstbevestiging.
   2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
   leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product,
   onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping
   meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met
   terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het
   product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
   3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
   gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
   4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
   goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere
   methode niet terug te betalen.

 

ARTIKEL 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van
de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
  markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
  kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
  wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
  ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
  mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een
  veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud
  en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
   en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
   overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de
  overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
  woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een
  bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd
  zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de
  consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
  geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
  verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
  producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
  overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de
  werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer
  geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling
  na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
   en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

ARTIKEL 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
  van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
  geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
  schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
  aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
   waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

ARTIKEL 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander
  dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
  garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van
  de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is
  tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
  toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of
  vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
  tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Garantiebepaling:Bij ontvangst door de klant dienen de sieraden worden nagekeken en dienen gebreken binnen de 2 dagen gemeld te worden(via email of telefoon). Onze sieraden worden met zorg geproduceerd. Door de eigen huidzuurgraad kunnen na verloop van tijd verkleuringen ontstaan. De sieraden kunnen beter niet in contact komen met parfum en chemicaliën. Wanneer u de sieraden met de nodige zorg behandeld heeft , heeft u er ook langer plezier van!
 5. bij verlies van steentjes geldt er een garantieperiode van 2 maanden te rekenen vanaf de datum van aankoop.

 

ARTIKEL 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
  nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
  aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
  gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
  vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
  binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de
  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
  worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
  geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
  kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
  betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
  het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.

 

ARTIKEL 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen
  tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen
  tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend
  worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
  en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
  stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
  consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
  verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
  één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot
  het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
  stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
  kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar
  de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen,
  tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
  overeengekomen duur verzetten.

 

ARTIKEL 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen
  de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
  ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na
  het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
  dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
  overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
  voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer
  vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de
  uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
  vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
  door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een
  termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na
  het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag
  de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen
  maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €
  2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan
  ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

ARTIKEL 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
  ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
  uitvoerig antwoord kan verwachten.Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden
  ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Webshop
  Trustmark (www.webshoptrustmark.be). De klacht wordt dan zowel naar de betreffende
  ondernemer als naar Webshop Trustmark gestuurd.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het
  indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
  vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering
  van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
  producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de
  consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de rechter.

 

ARTIKEL 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende
  wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de
  looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Aanvullende Algemene Voorwaarden CheapChique

In de aanvullende algemene voorwaarden van CheapChique lees je alles over de voorwaarden
verbonden aan o.a. de levering, betaling en garantie bij cheapchique.be

 

Algemeen

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en
betalingsvoorwaarden van cheapchique.be akkoord gaat. cheapchique.be behoudt zich het
recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten
koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur
vermelde datum.


Gegarandeerde prijs

cheapchique.be garandeert dat de prijs vermeld bij het artikel op de dag van bestelling en
vermeld op het aankoopdocument niet wordt verhoogd. Voor gevolgen van foutieve prijzen
veroorzaakt door de server of door hackers, computervirussen en dergelijke kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden. (zie ook disclaimer)


Verzending in België en buitenland

Bij bestelling én ontvangst betaling van de gekozen artikels worden deze in België GRATIS
thuis bezorgd.
Voor leveringen in het buitenland wordt het geldende Belgische posttarief toegepast en is
afhankelijk van de grootte en het gewicht van het pakje.


Levering

cheapchique.be streeft ernaar om uw bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw
betaling bij u af te leveren, voor zover het bestelde artikel voorradig is. In geval van een
remboursbestelling streeft cheapchique.be ernaar om uw bestelling binnen 3 werkdagen na
ontvangst van uw bestelling af te leveren, voor zover het artikel voorradig is.


Herroepingsrecht

U kunt tot 14 dagen na bezorging van uw bestelling, zonder opgave van redenen, in tekstuele
vorm (post of per e-mail) of door terugzending van het artikel gebruik maken van uw
herroepingsrecht. Hiervoor kunt u eenvoudig gebruik maken van het herroepingsformulier:
Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden (PDF), overigens is het gebruik van het
herroepingsformulier niet verplicht.

De herroeping dient te worden gericht aan:

Schriftelijk
CheapChique Retour
Weerstanderslaan 4
B 2830 Willebroek

Per e-mail
E-mail: info@cheapchique.be

Indien u vervolgens een artikel retourneert, zorgt u ervoor dat u het artikel in de originele staat
en verpakking naar ons terugstuurt.

In geval van een retournering ontvangt u het aankoopbedrag binnen de 14 dagen nadat wij de

zending hebben ontvangen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere
methode verkiest.


Garantievoorwaarden

cheapchique.be garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van
deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.
Niet tegenstaande cheapchique.be de grootste zorg besteedt aan kwaliteit kunnen er zich
onverhoopt fabricagefouten voordoen. Deze dient u binnen de 14 dagen na ontvangst van het
artikel te melden aan info@cheapchique.be met een duidelijke omschrijving van de klacht,
uw klant- en ordernummer. Cheapchique.be houdt er zich aan om u binnen de 3 werkdagen te
contacteren met een afdoend voorstel en/of oplossing

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

 • defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud, het gebruik van parfums en/of
  oplosmiddelen rechtstreeks op de producten,
 • als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden,
 • als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt,
 • door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of
  onoordeelkundig gebruik,
 • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
 • bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke,
 • oververhitting door centrale of andere verwarming,
 • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
 • kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet
  vergoed


Afbeeldingen

Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken
van de op de website getoonde foto’s. cheapchique.be kan niet verantwoordelijk worden
gehouden voor verschillen met de foto’s en de werkelijkheid.